دسته: جشنواره علمی و ادبی و ورزشی
تمرینات و فعالیت های ورزشی

تصاویر زیر نمونه ای از فعالیت ها و تمرینات مربی ورزش آموزشگاه در زنگ ورزش و تربیت بدنی میباشد فعالیت های ورزشی مثل شطرنج ، دو و میدانی ، آمادگی جسمانی ، دراز نشست دو نفره با طناب ، انواع پرش و …

جشن هفت سین

جشن هفت سین به منظور پاسداشت سنت های اصیل ایرانی در محل آموزگاه برگزار میشود

پیش دبستان، دبستان و دبیرستان غیرانتفاعی اندیشه | یادمان شادروان مهندس محمد تقی دیلم