دسته: سوم
برگزاری جشن تکلیف سال تحصیلی ۹۶-۹۷

«تکلیف» چیست؟ وقتى پسر یا دختر به سنّ معیّنى رسیدند و بالغ شدند، به آنان «مکلّف» گفته مى شود. کسى که به سنّ تکلیف مى رسد، باید دستورهاى دینى را انجام دهد و به واجبات عمل کند و از آنچه خداوند ممنوع ساخته (یعنى محرّمات) پرهیز کند. خداوند، براى آنکه ما به سعادت برسیم و […]

برگزاری نمایشگاه کتاب

برگزاری نمایشگاه کتاب با هدف کمک به بیماران خاص

پیش دبستان، دبستان و دبیرستان غیرانتفاعی اندیشه | یادمان شادروان مهندس محمد تقی دیلم